Субота, 26.09.2020, 10:58
Ставчанський професійний ліцей  
New Cell
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Концепція виховної роботи

1. Загальні положення

1.1. Пріоритетність виховної роботи в системі підготовки національних педагогічних кадрів

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження незалежності Української держави, демократичних засад її розвитку, а також глобальні перетворення в освітній галузі вимагають докорінної модернізації виховної роботи у НЗ, її організаційної інфраструктури з метою виховання свідомих громадян України, творців гармонійних відносин у всіх сферах суспільного життя. Поряд з цим необхідність розв'язання глобальних проблем, що постають перед людством на порозі III тисячоліття, вимагає зростання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки нової генерації фахівців, здатних створювати найновіші технології, а також посилення виховної роботи у новій національній моделі вищої освіти України. Пріоритети в державі відкривають нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студентською молоддю у ліцеї.

У ПТНЗ склалася і розвивається на науковій основі система організаційно-виховної роботи серед учнів, якій приділяється належна увага. Концепція становлення національного виховання учнівської молоді ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності, і виступає фактором цілісного формування особистості. Виховна діяльність Ставчанського професійного ліцею спрямовується на реалізацію Конституції України, Державної програми "Освіта" (Україна XXI століття), Законів про державний статус української мови, "Про освіту", "Про вищу освіту", Указу Президента України від 29 березня 2001 року "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики", загальнодержавною програмою "Молодь України" на 2009-2015 роки, Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми виховання учнівської та учнівської молоді. На їх реалізацію Міністерством освіти розроблені і впроваджуються в навчально-виховну діяльність: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, укази Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян", "Про комплексну програму профілактики злочинності", "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України" та інші документи. На виконання завдань, визначених колегією Міністерства науки і освіти України, меморандуму, укладеного між міністром освіти та Всеукраїнською студентською радою, керуючись Національною доктриною розвитку освіти України в 21 столітті, Положеннями про заклади освіти, виховна робота в ліцеї є цілісною системою розвитку особистості, яка забезпечує реалізацію потреб учнів і держави в національному вихованні.

Нова філософія освіти передбачає через реформування та оновлення підходів у вихованні учнівської молоді надати кожному учневі можливість життєвого вибору, навчити молодь рухатись у просторі пошуків, сприяти виробленню ціннісних поглядів на світ. В умовах навчально-виховного процесу ліцею виховання розглядається як формування і розвиток соціалізованого інтелекту, саме виховання спрямовує учня на засвоєння духовно-моральних і соціально-культурних цінностей.

Виховання розглядається не як випадковий педагогічний вплив, а як система життєдіяльності і життєтворчості учнівської молоді, що знаходить своє вираження в класній (навчальний процес - виховуюче навчання) і поза класній (виховний процес - створення умов для раціональної самоорганізації учнівської діяльності, культури праці та дозвілля) роботі.
Цілісна виховна система є сукупністю закономірно побудованих, динамічно пов'язаних компонентів (мети, завдань, принципів, змісту, методів, засобів, форм, факторів), яка породжує цілісну особистість громадянина України.
Виховна робота організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей кожного учня з урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей ліцею.

1.2. Мета виховної роботи

Мета виховної роботи - формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму - як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією).

Головні завдання виховної роботи в ліцеї полягають у створенні сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних якостей учнівської молоді, активної участі в громадському житті, активної життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров'я, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних відносин:

• оновлення системи виховання;

• через усвідомлення критеріїв та методів досягнення успішної діяльності формувати у учнів ідеї успіху як мети й мотиву освітньої та життєвої стратегії;

• розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії учнів і викладачів;

• запровадження самовдосконалення як основної умови для творчої особистості;

• опанування адаптивно-розвивальної технології самовдосконалення як вдосконалення професійного рівня класних керівників навчальних груп.

У зв'язку з цим виховна діяльність ліцею спрямована на створення умов для змістовного дозвілля учнів, проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з громадськістю.

Складовою щодо реалізації напрямів діяльності стало створення в ліцеї різного роду гуртків , а саме: предметного, технічного та художньог – естетичного спрямування.

Чіткі завдання та стратегію роботи має рада учнівського самоврядування ліцею. Комітети учнівської ради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери учнівського життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав учнів та виконання ними своїх обов'язків.

У раді учнівського самоврядування працює салон управлінських ідей, метою діяльності якого стануть рішення щодо посилення ролі учнівського самоврядування та координації даної роботи на рівні активу ліцею. Експериментальна діяльність акту добровольців із числа учнів дає можливість виявляти приховані резерви активу, надаючи можливість організувати справу за власним вибором. Із метою навчань членів студентського активу проводяться презентації тренінгової програми „Ми за здоровий спосіб життя", існує система роботи із учнівським активом...

Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ліцею та відповідними керівниками і підрозділами, відділеннями, цикловими комісіями, наставниками академічних груп, органами учнівського самоврядування, наглядовою радою ліцею, їм надається право вибору форм та методів виховної роботи відповідно до традицій підрозділів та завдань різнобічного розвитку учнівської молоді.

Ліцей самостійно визначає зміст виховної роботи, умови організації, фінансового стимулювання кращих учнів, вирішення побутових питань, дозвілля, відпочинку та оздоровлення.

 

Головними складовими системи виховної роботи є :

• спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності педагогів на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства - переходу до ринку і одночасне вироблення і формування їх соціальної активності, чітких громадянських позицій, національних і загальнолюдських цінностей, сприяння моральному становленню особистості;

• глибоке переосмислення мети і завдань виховного впливу на учнів, змісту та форми організації виховної діяльності, використання провідних теоретико-методологічних принципів;

• виховання і формування національних загальнолюдських цінностей у процесі гуманізації й гуманітарної освіти;

• формування в молоді інтересу до історичного шляху українського народу і високої громадянської активності;

• національний і загальнолюдський зміст освіти та виховання учнівської молоді;

• формування системи основних компонентів духовного світу особистості, використовуючи досвід духовності, звичаї і традиції українців;

• використання виховних можливостей студентського самоврядування;

• здійснення класними керівниками груп наукового керівництва процесом виховання, становлення особистості в колективі і через колектив;

• активне використання інновацій у виховній роботі;

• виховання свідомого ставлення до праці;

• формування правової культури;

• формування в учнів високої мовної культури;

• пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії та СНІДу;

• сприяння розвитку талановитої молоді;

• соціально-психологічна допомога.

2. Методичні засади виховної роботи в ліцеї

2.1 Координацію та методичне забезпечення виховної роботи здійснює відповідальний за організацію та проведення виховної роботи серед учнівської молоді в ліцеї заступник директора з виховної роботи.

2.2 Із метою сприяння гармонійного розвитку учнівської молоді ліцею створюються умови відкритості і варіативності організації виховної роботи, її орієнтації на національні, загальноліцейні традиції.

2.3 Із метою створення сприятливих умов для розвитку інтересів та здібностей учнів, у ліцеї проводяться семінари, організовуються спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності. До роботи в них залучаються викладачі фізичного виховання, які здійснюють відповідну виховну роботу зі учнями.

Зміст, форми та методи виховної роботи визначаються потребами учнів, рівнем їх професійної підготовки, станом здоров'я, а також традиціями, що склалися в ліцеї.

2.4 В основу правильного підходу до проблеми виховання та організації виховного процесу покладено комплексне планування виховної роботи через реалізацію системи конкретних завдань і накреслення шляхів вирішення проблеми виховання майбутнього молоді. Вимогою до організації виховної роботи є планування на навчальний рік. Єдиний план виховної роботи доповнюють.

• індивідуальний план роботи заступника директора з виховної роботи ;

• заходи щодо соціального заходу та підтримки осіб з числа учнів- сиріт, які навчаються в ліцеї.

 

3. Зміст виховання учнів ліцею

3.1. Стержнем виховної роботи серед учнівської молоді ліцею є її фахове самоутвердження і система цінностей (загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистого життя), яка й становить виховний потенціал гуманітарної освіти (ліцей - навчальні програми, класна робота - виховуюче навчання, поза класна робота - створення умов для повноцінної діяльності та житгєтворчості учнів). Діяльність учнів як складова операційно-діяльнісного компонента розділяється на навчально-пізнавальну, науково-дослідну, громадсько-корисну, трудову, естетичну, екологічну, правову, спортивно-оздоровчу, і спрямовується на фахове самоутвердження та засвоєння системи цінностей, що виступає фактором формування цілісної особистості громадянина України і включає всі аспекти виховання. При цьому в діяльності учня домінує той вид, що відповідає конкретизованим цілям і завданням виховання, які визначаються на основі вивчення рівня вихованості, професійної спрямованості, національно-громадянської зрілості, потреб та інтересів кожної особистості.

3.2. Важливою складовою змісту виховання є формування культури особистості, яка є вираженням загальної культури майбутніх висококваліфікованих робітників та їх професійної майстерності.

4. Управління процесом виховання учнів ліцею

4.1. Загальне керівництво виховною роботою в ліцеї здійснює директор, а її організація покладається на заступника директора з виховної роботи.

4.2.На засіданнях методичних об'єднань ліцею щорічно заслуховують та вивчають питання щодо стану та перспективи виховної роботи в ліцеї та визначають її напрями на наступний період.

4.3. Відповідальний за організацію та проведення виховної роботи серед учнівської молоді в ліцеї має такі обов'язки:

• готує до розгляду на засіданні методичних об'єднань ліцею питання про стан, пріоритетні напрями та перспективи виховної роботи в ліцеї;

• розробляє проекти нормативних документів із питань виховної роботи в ліцеї;

• планує і організовує виховну роботу серед учнів на рівні ліцею; координує виховну роботу .

• організовує науково-методичні семінари та конференції з питань виховної роботи в ліцеї;

• організовує і проводить виховну роботу в гуртожитку, де проживають учні ліцею;

• підзвітний директорові ліцею.

4.4. Безпосереднє керівництво виховною роботою в учнівських групах здійснюють класні керівники. Класні керівники  призначаються для надання допомоги учням у формуванні учнівського колективу групи, для проведення групової та індивідуальної виховної роботи, встановлення зв'язків з батьками учнів, з'ясування проблем учнів, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом, дотриманням учнями норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку ліцею. Наставником академічної групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю та організаторськими здібностями, може забезпечити позитивну виховну взаємодію зі учнями.

5. Планування виховної роботи

5.1 Щорічні плани найважливіших та масових заходів з виховної роботи ліцею затверджуються директором ліцею, також затвердженню директором підлягає особистий план заступника директора з виховної роботи.

5.2. Всі питання, пов'язані з інформацією про заходи, форми та методи виховної роботи вирішує учнівська рада. До їх функцій входить сприяння навчальній діяльності учнів, організація чергувань в навчальному корпусі ліцею, дотримання порядку під час масових заходів, робота зі учнями, що порушують статут ліцею та правила внутрішнього розпорядку. Самоврядування слугує вираженням інтересів учнів, підготовкою їх до громадської діяльності. На практиці - це досвід прийняття рішень, робота над спільним розв'язанням проблем, така система допомагає визначитись і самореалізуватись молодій людині. Найважливіша функція учнівського самоврядування в ліцеї поряд із організаторською і комунікативною - виховна.

6. Завдання для педагогічного колективу з метою удосконалення процесу виховання в ліцеї

6.1. Розвиток професійної компетенції учнівської молоді ліцею як основи успіху та самовдосконалення (оцінювати і вдосконалювати свої професійні можливості);

6.2. Подальше поліпшення всебічного вивчення особистості учнів через удосконалення форм і методів індивідуальної роботи;

6.3. Зміцнення фізичного і духовного здоров'я учнів;

6.4. Розвиток учнівського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції, розвитку творчих можливостей особистості;

6.5. Залучення більшої кількості учнів до відвідування гуртків,клубів.;

6.6. Здійснення співпраці з сім'ями учнів, проведення педагогічного всеобучу батьків, громадськості;

6.7. Здійснення керівництва та постійного контролю за організацією і проведенням виховної роботи в ліцеї;

Вхід на сайт
Погода
Ставчаны 
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту
  • НМЦ ПТО
  • Copyright MyCorp © 2020
    Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz